Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

Siatkówka - Sezon 2021/22Regulamin

 

Regulamin Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

sezon 2021/2022

 

Cel i zadania:

·         popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa śląskiego,

·         upowszechnienie aktywnych form wypoczynku,

·         podnoszenie sprawności fizycznej.

 

Miejsce i termin:

·         wszystkie mecze rozgrywane będą w hali sportowej MOSiR w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a, zgodnie z terminarzem rozgrywek,

·         wszystkie mecze rozgrywane są w czwartki, od godziny 19,

·         terminarz zostanie podany do informacji, po zakończeniu zgłoszeń oraz ustaleniu systemu rozgrywek.

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, 

ul. Hallera 14a, Ruda Śląska 41-709

tel. 342-33-50, fax. 248-66-54.

 

Zgłoszenie do rozgrywek:

Drużyna zgłaszająca się do rozgrywek jest zobowiązana do wypełnienia “Karty zgłoszeniowej” oraz zapłaty “Wpisowego”, o którym mowa w kolejnym punkcie. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej: http://siatkowka.mosir.xip.pl/. Pełna karta zgłoszeniowa powinna zawierać nazwę drużyny, Imię i nazwisko kapitana wraz z numerem telefonu i adresem e-mail oraz dane przynajmniej 6 zawodników:

·         imię i nazwisko,

·         adres zameldowania (dokładny adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

·         data urodzenia (dd/mm/rok).

Tak wypełnione zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: volley.rals@gmail.com

Termin zgłoszeń ubiega dnia 08.09.2021r. Organizator poinformuje osoby kontaktowe o przyjęciu do rozgrywek drogą mailową po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (najpóźniej do dnia 10.09.2021r.) oraz poinformuje o terminie i miejscu zebrania organizacyjnego. Każda przyjęta do rozgrywek drużyna ma obowiązek wydelegować przynajmniej jednego przedstawiciela na zebranie organizacyjne.

LIMIT PRZYJĘTYCH DRUŻYN WYNOSI 12! 

O przyjęciu zespołów do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Wpisowe:

·         wysokość wpisowego w sezonie 2021/2022 wyniesie 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)

·         zespołom, które brały udział w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Lidze Siatkówki w sezonie 2020/2021, zeszłoroczne wpisowe zostanie przeniesione na poczet tego sezonu (2021/22). Warunkiem koniecznym do spełnienia jest obecność w tegorocznej drużynie minimum 50% zawodników znajdujących się w składzie drużyny w sezonie 2020/21 (listy znajdują się na stronie). 

·         drużyny za udział w lidze zobowiązane są do zapłaty zaliczki wpisowego w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) w kasie MOSiR lub na konto ING BANK ŚLĄSKI 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227 (z dopiskiem RALS i nazwą drużyny) do dnia 10.09.2021 r.  

·         drugą część wpisowego w wysokości 850 złotych należy wpłacić w kasie MOSiR lub na konto ING BANK ŚLĄSKI 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227 (z dopiskiem RALS – II część wpisowego i nazwą drużyny) do dnia 30.11.2021r.

 

System rozgrywek:

1.  W związku z niepewną sytuacją wywołaną pandemią, system rozgrywek będziemy dostosowywać do sytuacji i możliwości rozgrywania spotkań. Na ten moment ustalamy rozegranie pierwszej rundy w systemie "każdy z każdym" (bez meczów rewanżowych). Dalsza część rozgrywek zostanie dostosowana do sytuacji (obostrzeń, które mogą wstrzymać rozgrywki) i ustalona w dalszej części sezonu.

2.      O kolejności drużyn w tabeli decyduje:

·         większa ilość zdobytych punktów,

·         większa różnica setów zdobytych do straconych

·         większa różnica małych punktów,

·         wynik bezpośrednich spotkań.

3.      Punktacja za mecze:

·         wynik 2:0 – 4pkt dla zwycięzcy i 1 pkt dla przegranego,

·         wynik 2:1 – 3pkt dla zwycięzcy i 2 pkt dla przegranego,

·         walkower 0:2 (0:25; 0:25) – 4pkt dla zwycięzcy i 0pkt dla drużyny oddającej mecz.

4.      W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS.

 

Nagrody:

I miejsce – puchar, medale, dyplom, nagroda 1000 złotych na zakup sprzętu sportowego dla drużyny

II miejsce – puchar, medale i dyplom, nagroda 500 złotych na zakup sprzętu sportowego dla drużyny

III miejsce – puchar, medale  i dyplom,

IV miejsce – puchar i dyplom.

 

Nagrody indywidualne - przyznawane na podstawie prowadzonych statystyk, podczas trwania całego sezonu. Statuetki oraz dyplomy dla:

·         najlepiej punktującego

·         najskuteczniejszego atakującego

·         najskuteczniejszego zawodnika  

·         najlepiej serwującego   

·         najlepiej blokującego 

 

Zasady uczestnictwa:

1.      Zespoły mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

2.      Organizator dopuszcza do rozgrywek zawodniczki aktualnie uczestniczące na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS i WZPSy (ilość nieograniczona) oraz dwóch zawodników z I lub II ligi wojewódzkiej włącznie – w składzie drużyny na cały sezon. Wówczas, gdy w składzie znajdzie się dwóch zawodników z I ligi wojewódzkiej lub po jednym z I i II, zawodnicy ci nie mogą jednocześnie przebywać na boisku. Kapitanowie są zobowiązani do poinformowania organizatora o zgłoszeniu zawodnika zrzeszonego. 

3.      Nieuprawniony  zawodnik,  który zagra w RALS zostanie  zdyskwalifikowany do końca ligi, a wszystkie dotychczas rozegrane mecze w których występował zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 2:0 (25:0; 25:0) bez przyznania punktu jego drużynie.

4.      Przed rozegraniem pierwszego spotkania należy przedłożyć uzupełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową drużyny.

5.      Podczas Fazy Zasadniczej zespoły mogą dopisywać zawodników aż do wypełnienia limitu w drużynie. 

6.      Zawodnik, aby zagrać w Fazie Play-off i dalszych musi rozegrać minimum trzy mecze w fazie zasadniczej.

7.      Możliwe jest wykreślenie jedynie zawodnika, który nie był wpisany do protokołu podczas żadnego meczu ligowego lub w przypadku kontuzji uniemożliwiającej udział w rozgrywkach do ich zakończenia (zaświadczenie lekarskie) oraz w szczególnych przypadkach, o których decyduje Organizator.

8.      Do drużyny można zgłosić maksymalnie 18 zawodników.

9.  Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn są zobowiązani do wypełnienie protokołu meczowego (w postaci wpisania numerów zawodników obecnych na meczu).

10.  Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower gdy:

·         drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 minut,

·         drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż 6,

·         drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę  podjęła,

·         drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,

·         w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony.

11.  Każda drużyna może oddać w sezonie tylko dwa mecze walkowerem. Kolejny walkower będzie traktowany jak wycofanie się z rozgrywek i dotychczas rozegrane mecze nie będą zaliczane do punktacji.

12.  Zespół, który nie stawi się na swój mecz jest zobowiązany do pokrycia kosztów sędziowskich (60 zł), chyba że o swojej nieobecności skutecznie powiadomi organizatora i drużynę przeciwną co najmniej 24 godziny wcześniej.

13.  Ewentualne protesty przyjmowane będą w formie pisemnej (na odwrocie protokołu meczowego), składane przez kapitana, najpóźniej 10 min. po rozegranym meczu, jeżeli w trakcie trwania spotkania zostanie zasygnalizowana taka chęć.

14.  Drużyna zobowiązana jest posiadać jednolite koszulki sportowe (libero inny kolor) z wyraźną, niepowtarzającą się numeracją, najpóźniej od kolejki 3. 

15.  Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej przez każdego z uczestników.

16.  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na udział w rozgrywkach.

 

Postanowienia końcowe:

1.      Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i  cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników. Każdy uczestnik bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się dobrowolnie i we własnym zakresie.

2.      Organizator ma prawo do wylegitymowania zawodników, dlatego też wszyscy powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający jego identyfikację.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia zawodnika z hali, po wcześniejszym zlekceważeniu upomnienia dotyczącego nieodpowiedniego zachowania. W przypadku rażącego zachowania zawodnika organizator ma również prawo do dyskwalifikacji go z rozgrywek. 

4.      Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.  

5.      Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki bierze w nich udział na własną (bądź rodziców/opiekunów) odpowiedzialność. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6.      Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki wyraża zgodę na wykorzystanie swego bądź dziecka wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych w celach informacyjno-promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystanie na stronie internetowej MOSiR Ruda Śląska, w mediach społecznościowych podlegających MOSiR Ruda Śląska, umieszczenie materiałów w informatorach, biuletynach, prezentacjach multimedialnych oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR Ruda Śląska.

7.      Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich bądź dziecka danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem: utrwalenie – rejestracja i emisja, na stronie internetowej MOSiR Ruda Śląska, w mediach społecznościowych podlegających MOSiR Ruda Śląska, umieszczenie materiałów w informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach, prezentacjach multimedialnych, spotach telewizyjnych, oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR Ruda Śląska, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.

8.      Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki oświadcza, iż nie będzie wnosić żadnych roszczeń majątkowych z tytułu publikacji imienia, nazwiska, wizerunku uczestnika (dziecka) oraz fragmentów imprezy sportowo-rekreacyjnej w środkach masowego przekazu oraz zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

9.      Poprzez zgłoszenie do rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej oraz mediach społecznościowych i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika (dziecka), oraz imienia i nazwiska uczestnika (dziecka).

10.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki organizowanych przez MOSiR w Rudzie Śląskiej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

11.  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

·         administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a, 

·         dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, 

·         dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 

·         przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, 

·         podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, 

·         zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

 

12.  Uczestnik (rodzic lub opiekun) oświadcza, iż zapoznał się z zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO klauzulą informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć lub imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Ruda Śląska.

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

14.  Uczestnik rozgrywek jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu obiektu, na którym rozgrywane są mecze Rudzkiej Amatorskiej Ligi  Siatkówki, tj. Hali Sportowej MOSiR w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a.

15.  O innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

Siatkówka — Faza finałowa
Finały 3
O miejsce 3:
RISER Volley Team Jaworzno0:2Będzińskie Tygrysywięcej»
(09-06-2022 20:00)
O miejsce 1:
Jan Olbracht Super Spike0:2Pronetbud vol.3więcej»
(26-05-2022 20:00)
Finały 2
Pronetbud vol.31:2Jan Olbracht Super Spikewięcej»
(26-05-2022 19:00)
O miejsce 3:
Będzińskie Tygrysy2:0RISER Volley Team Jaworznowięcej»
(26-05-2022 19:00)
Finały 1
O miejsce 1:
Jan Olbracht Super Spike1:2Pronetbud vol.3więcej»
(19-05-2022 21:00)
O miejsce 3:
RISER Volley Team Jaworzno2:0Będzińskie Tygrysywięcej»
(19-05-2022 22:00)